Kontakte

 

Raiffeisen INVEST sh.a

Adresa: Blv “Bajram Curri” ETC, kati 9, Tirane
Tel: 00355 4 2277901
Fax: 00355 4 2277905
e-mail: invest@raiffeisen.al

 

Rifreskoni kontaktet tuaja!

Nëse keni ndryshuar kontaktet tuaja, vizitoni degën Raiffeisen me te afert për ti rifreskuar ato.

 • -Numri celular
 • -Numri i telefonit fiks
 • -Adresa e banimit
 • -Adresa elektronike (e-mail)
 •  
 • Nëpërmjet kontakteve tuaja të sakta, Ju do të informoheni në kohë reale për çdo zhvillim të ri në lidhje me investimin tuaj, produkt ose shërbim.

Ju mirëpresim!

Të dhënat tuaja të kontaktit janë konfidenciale. 
 

 
Mire se erdhet ne faqen e Raiffeisen INVEST Shoqerise Administruese te Fondeve te Pensionit dhe te Sipermarrjes se Investimeve Kolektive.
Njoftime
15 Sep 2014-15 Shtator 2014

Raiffeisen INVEST- Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a, mbështetur në eksperiencën e deritanishme të veprimtarisë se fondeve të investimit, me  qëllim përshtatjen ndaj kushteve të zhvillimit të tregut financiar në vendin tonë, duke patur si objektiv kryesor rritjen e efektivitetit të menaxhimit të fondeve por dhe rritjen e transparencës ndaj investitorëve, njofton të gjithë Investitoret  e fondeve te investimit “Raiffeisen Invest Euro” dhe “Raiffeisen Prestigj”, mbi disa ndryshime në Prospektet e fondeve. Këto ndryshime kryesisht përmblidhen si më poshtë:

 • - Riformulimi i objektivave të shpërndarjes së aseteve për të reflektuar dinamikën e emetimit në tregun e brendshëm  dhe ndërkombëtar;
 • - Përditësimi i informacionit lidhur me karakteristikat e zhvillimit të tregut financiar në vend, i lidhur kryesisht me nivelin e kufizuar të likujditetit në tregun sekondar;
 • - Riformulimi i pjesshëm i disa prej rreziqeve të përkufizuara në prospekte, me qëllim bërjen më të thjeshtë për t’u kuptuar nga investitorët;
 • - Përditësimi i informacionit mbi audituesin e jashtëm si dhe Bordin e Administrimit të shoqërisë;
 • - Redaktimi nga pikëpamja gjuhësore i informacionit që përmbajne seksione te ndryshme  të prospekteve, për të qenë sa më të kuptueshëm për investitorët ;

Ndryshimet ne Prospekte janë miratuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare me vendimet  nr.115 &116, datë 29/08/2014 .
Të gjithë Investitoret mund të paraqiten pranë çdo dege të Raiffeisen Bank sh.a për të marrë një kopje të prospektit të ndryshuar. Prospektet e ndryshuara janë të publikuara dhe në faqen zyrtare të shoqërisë në linkun :

Fondet e Investimeve => Fondi Raiffeisen PRESTIGJ => Prospekti

dhe

Fondet e Investimeve => Fondi Raiffeisen Invest EURO => Prospekti

26 Aug 2014-26 Gusht 2014

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen e saj zyrtare Raportin Vjetor 2013. Raportin e plotë mund ta gjeni te menuja Info mbi Kompanine > Raporte.

Raporti vjetor permban informacion të detajuar në lidhje me fondet e investimeve dhe fondin e pensionit vullnetar, renditur si më poshtë:
- Letër për investitorët
- Raporti i menaxherëve të fondeve (Performanca, Specifika të portofolit, Strategjia aktuale dhe parashikimi, etj.)
- Pasqyrat Financiare (Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël, Manaxhimi i rrezikut financiar, Vlera e drejtë e aktiveve dhe detyrimeve financiare, Vlerësimet dhe gjykimet kritike kontabël, Vlera e drejtë e investimeve e pakuotuar në një treg aktiv, etj.)

Publikimi i raportit vjetor tregon rëndësinë që Raiffeisen Invest kërkon ti kushtojë transparencës ndaj investitorëve aktual dhe potencial, duke iu ofruar atyre një informacion sa më të plotë dhe sqarues.

 
Çmimi i kuotës në Fondin Raiffeisen Prestigj datë
Çmimi i kuotës në Fondin Raiffeisen Invest Euro date
Çmimi i kuotës në Fondin e Pensionit Vullnetar Raiffeisen datë