Kontakte

 

Raiffeisen INVEST sh.a

Adresa: Blv “Bajram Curri” ETC, kati 9, Tirane
Tel: 00355 4 2277901
Fax: 00355 4 2277905
e-mail: invest@raiffeisen.al

 

 
Mire se erdhet ne faqen e Raiffeisen INVEST Shoqerise Administruese te Fondeve te Pensionit dhe te Sipermarrjes se Investimeve Kolektive.
Njoftime
15 Sep 2014-15 Shtator 2014

Raiffeisen INVEST- Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a, mbështetur në eksperiencën e deritanishme të veprimtarisë se fondeve të investimit, me  qëllim përshtatjen ndaj kushteve të zhvillimit të tregut financiar në vendin tonë, duke patur si objektiv kryesor rritjen e efektivitetit të menaxhimit të fondeve por dhe rritjen e transparencës ndaj investitorëve, njofton të gjithë Investitoret  e fondeve te investimit “Raiffeisen Invest Euro” dhe “Raiffeisen Prestigj”, mbi disa ndryshime në Prospektet e fondeve. Këto ndryshime kryesisht përmblidhen si më poshtë:

  • - Riformulimi i objektivave të shpërndarjes së aseteve për të reflektuar dinamikën e emetimit në tregun e brendshëm  dhe ndërkombëtar;
  • - Përditësimi i informacionit lidhur me karakteristikat e zhvillimit të tregut financiar në vend, i lidhur kryesisht me nivelin e kufizuar të likujditetit në tregun sekondar;
  • - Riformulimi i pjesshëm i disa prej rreziqeve të përkufizuara në prospekte, me qëllim bërjen më të thjeshtë për t’u kuptuar nga investitorët;
  • - Përditësimi i informacionit mbi audituesin e jashtëm si dhe Bordin e Administrimit të shoqërisë;
  • - Redaktimi nga pikëpamja gjuhësore i informacionit që përmbajne seksione te ndryshme  të prospekteve, për të qenë sa më të kuptueshëm për investitorët ;

Ndryshimet ne Prospekte janë miratuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare me vendimet  nr.115 &116, datë 29/08/2014 .
Të gjithë Investitoret mund të paraqiten pranë çdo dege të Raiffeisen Bank sh.a për të marrë një kopje të prospektit të ndryshuar. Prospektet e ndryshuara janë të publikuara dhe në faqen zyrtare të shoqërisë në linkun :

Fondet e Investimeve => Fondi Raiffeisen PRESTIGJ => Prospekti

dhe

Fondet e Investimeve => Fondi Raiffeisen Invest EURO => Prospekti

26 Aug 2014-26 Gusht 2014

Ju informojmë se Raiffeisen Invest sh.a. ka publikuar në faqen e saj zyrtare Raportin Vjetor 2013. Raportin e plotë mund ta gjeni te menuja Info mbi Kompanine > Raporte.

Raporti vjetor permban informacion të detajuar në lidhje me fondet e investimeve dhe fondin e pensionit vullnetar, renditur si më poshtë:
- Letër për investitorët
- Raporti i menaxherëve të fondeve (Performanca, Specifika të portofolit, Strategjia aktuale dhe parashikimi, etj.)
- Pasqyrat Financiare (Përmbledhje e politikave të rëndësishme kontabël, Manaxhimi i rrezikut financiar, Vlera e drejtë e aktiveve dhe detyrimeve financiare, Vlerësimet dhe gjykimet kritike kontabël, Vlera e drejtë e investimeve e pakuotuar në një treg aktiv, etj.)

Publikimi i raportit vjetor tregon rëndësinë që Raiffeisen Invest kërkon ti kushtojë transparencës ndaj investitorëve aktual dhe potencial, duke iu ofruar atyre një informacion sa më të plotë dhe sqarues.

 
Çmimi i kuotës në Fondin Raiffeisen Prestigj datë
Çmimi i kuotës në Fondin Raiffeisen Invest Euro date
Çmimi i kuotës në Fondin e Pensionit Vullnetar Raiffeisen datë