SI MUND TE INVESTONI? SI MUND TE INVESTONI?

Për të investuar në Fondin Raiffeisen Prestigj  ju mund të vizitoni çdo degë të Raiffeisen Bank , të merrni informacionin / dokumentacionin për fondin dhe të plotësoni një kërkesë për blerje të kuotave të fondit Raiffeisen Prestigj.

Shitja e kuotave të fondit Prestige Shitja e kuotave të fondit Prestige

Shitja e kuotave të fondit mund të bëhet në cdo kohë me kërkesë të investitorit, në cdo degë të Raiffeisen Bank dhe shlyerja e tyre bëhet brenda afatit ligjor prej 7 ditësh.

Fondi Fondi

Fondi Prestigj datë: 06.02.2023
Net Asset Value: 25,685,252,794.5274 ALL
Cmimi i kuotes: 1,550.5690 ALL

Fondi Raiffeisen PRESTIGJ Fondi Raiffeisen PRESTIGJ

 

 

 

Fondi i Investimit Raiffeisen PRESTIGJ është një sipërmarrje investimesh kolektive (SIK) me ofertë te hapur publike, i krijuar për një afat të pacaktuar, i themeluar dhe menaxhuar nga Raiffeisen Invest sh.a

 

- Eshtë menyrë shumë e mirë investimi për ju:

  • Vetëm 5,000 lekë për të filluar
  • Kthim i kënaqshëm nga investimi
  • Ofron fleksibilitet në shumat e investimit

- Ju qëndroni në fond për aq kohë sa dëshironi, sipas planeve dhe objektivit tuaj të investimit

- Ju mund të rrisni ose të zvogëloni shumën e investimit në cdo moment

- Fondi ofron mundësi likuiditeti në cdo kohë

- Menaxhim profesional, me staf të kualifikuar të Raiffeisen Invest që menaxhojnë investimin tuaj

- Ju mund të aksesoni on line llogarinë tuaj dhe të monitoroni investimin tuaj

Objektiv i fondit

Objektivi i Fondit është qe të maksimizojë kthimin nga investimi, duke synuar në të njëjtën kohë ruajtjen e kapitalit të investitorit dhe sigurimin e likuiditetit të nevojshëm.

Politika e investimit

Fondi Prestigj synon të ketë një portofol të përqëndruar kryesisht në instrumente borxhi të emetuara ose garantuara nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë në monedhën LEK. Një pjesë e aseteve të Fondit përbëhet nga depozita bankare afatshkurtra në funksion të menaxhimit të likuiditetit. Në përputhje me kërkesat e strategjisë së investimit, fondi mund të investojë gjithashtu edhe në instrumente borxhi të emetuara nga pushteti lokal ose shoqëri tregtare vendase, në marrëveshje të riblerjes, etj. Fondi përcakton natyrën e investimeve të aseteve në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi.

Profili i Riskut

Fondi Raiffeisen Prestigj është në kategorinë e dytë të Profilit të Rrezikut dhe Perfitimit. Treguesi i rrezikut dhe përfitimit korrespondon me një numër të plotë i cili përdoret për të renditur fondin në një nivel rreziku nga 1 në 7, sipas nivelit të rritjes të luhatshmërisë. Ky tregues ka për qëllim tju informoje mbi luhatshmërinë e çmimit të kuotës së fondit bazuar në historikun e performancës se fondit.

 

Minimumi i shumës së investuar

Kuotat e fondit janë në lekë. Shuma minimale për të investuar është 5,000 lekë. Në vijim mund të derdhet jo më pak se 1,000 lekë.

Horizonti i rekomanduar i investimit

Horizonti kohor i investimit rekomandohet të jetë të paktën 1 vit, në menyrë që të rriten shanset për një kthim optimal nga investimi.

Komision i administrimit

Komisioni vjetor i administrimit është deri në 1.15% e vlerës neto të aseteve të fondit. Tarifa të tjera të vazhdueshme i ngarkohen Fondit në përputhje me Prospektin e tij. Fondi nuk aplikon tarifa hyrëse apo dalëse. Kostoja totale që paguhet nga asetet e Fondit nuk mund të kalojë maksimumin prej 1.4% në vit të vlerës neto të aseteve të fondit.

Data e lancimit te fondit

1 Shkurt 2012

Depozitari I fondit

Banka Depozitare është Banka e Parë e Investimeve

Date: 30 Qershor 2018