Kontakte

Raiffeisen INVEST sh.a

Adresa: Blv “Bajram Curri” ETC, Kati 9, Tirana
Tel: 00355 4 2277901
Fax: 00355 4 2277905
e-mail: invest@raiffeisen.al

 
Fondet e Pensioneve

Raiffeisen INVEST sh.a është Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive, me aksionar të vetëm Raiffeisen Bank sh.a , e njohur më parë edhe si Raiffeisen Pensions. Shoqëria mori liçencën për administrimin e fondeve të investimit në 13 Dhjetor 2011 dhe si rjedhojë ndryshoi edhe emrin. Raiffeisen INVEST sh.a. krahas fondeve të pensionit vullnetar do të menaxhoje dhe fondet e investimit.

Të bëhesh anetar ne nje fond pensioni eshte nje kursim afatgjate, per kete arsye eshte menyra me e mire per te siguruar nje pleqeri pa shqetesime. Te gjitha pagesat ne fondin e pensionit grumbullohen ne llogarine tuaj individuale prane nesh. Skema e pensionit vullnetar eshte nje pension shtese te cilin ju e merrni krahas pensionit shteteror.


Raiffeisen INVEST, ofron alternativa te reja kursimi per te siguruar te ardhura per pension.
Avantazhet tona kryesore jane:
o Mundesia per te patur nje fitim te mire nga kursime te vogla por te rregullta;
o Klienti/anetari ne fond perfiton interes edhe gjate periudhes se pensionit;
o Kursimet ne skemen private te pensionit jane te trashegueshme dhe te transferueshme;
o Cdo klient ka te drejten te perfitoje pension mujor ose si nje shume e vetme, ate cka eshte akumuluar ne llogarine e tij, 5 vjet perpara pensionit shteteror.

Qellimi yne eshte te investojme ne interesin me te mire te anetareve te fondit apo perfituesve te tij, me objektivin e vetem qe tu sigurojme atyre pensionin dhe perfitime te tjera nga ky investim.

Misioni

Misioni yne eshte:

o te plotesojme nevojat sociale dhe financiare per nje pension te pershtatshem; 

  • o te jemi leader te tregut duke vendosur standarte te reja dhe te larta ne industrine e pensioneve ne Shqiperi, duke i ofruar klienteve tane ne menyre te vazhdueshme standartin me te larte te keshillimit, te menaxhimit te investimeve dhe te menaxhimit te riskut.