Contact

Raiffeisen INVEST sh.a

Adresa: Blv “Bajram Curri” ETC, Kati 9, Tirana
Tel: 00355 4 2277901
Fax: 00355 4 2277905
e-mail: invest@raiffeisen.al

 
Informacion ligjor

 

Emërtimi Ligjor Raiffeisen INVEST-Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive sh.a
 
Selia e Shoqerise (dhe njekohesisht adresa postare) 

Bulevardi “Bajram Curri” ETC, Kati 10-te, Tiranë, Shqipëri
 

Tel:

 00355 4 2277901
 

Fax: 00355 4 2277905
E-mail: pensions@raiffeisen.al
Website: www.raiffeisen-invest.al
Numri i Regjistrit Tregtar 33 825, datë 18. 07. 2005
 
Numri i Identifikimit të Personit të Tatueshëm K51928001I
 
Autoritetet Mbikëqyrëse Raiffeisen INVEST sh.a është subjekt i mbikëqyrjes nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare si autoriteti rregullator i mbikëqyrjes së institucioneve financiare jo-banka në Shqipëri, në përputhje me dispozitat e Ligjit nr.9572, date 3.07.2006, “Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare”, Ligjit nr. 10197, date 10.12.2009 “Per fondet e pensionit vullnetar” si dhe Ligjit nr. 10198, date 10.12.2009 “Per sipermarrjet e investimeve kolektive”.
Raiffeisen INVEST sh.a është liçencuar nga AMF me Liçencen nr.1, datë 13.12.2011       për të ushtruar veprimtarinë e administrimit të fondeve të pensionit dhe sipërmarrjeve të investimeve kolektive. 
 


 

 
Çmimi i kuotës në Fondin e Pensionit Vullnetar Raiffeisen datë